Uprawnienia opiekuna kolonii

Uprawnienia opiekuna kolonii

fot. Nosnibor137/bigstockphoto.com

Uprawnienia opiekuna/wychowawcy kolonii regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Dnia 30 stycznia 2015 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie MEN z dnia 16 stycznia 2015 roku zmieniające powyższe rozporządzenie. W § 12. omawianego aktu prawnego zostały opisane kryteria, jakie musi spełniać wychowawca w placówkach wypoczynku. Zgodnie z jego zapisami osoba taka:

 • musi mieć ukończone 18 lat i posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • jest zobowiązana do odbycia kursu na wychowawcę wypoczynku i zdania egzaminu,
 • nie może być karana.

Warto zaznaczyć, że warunek posiadania wykształcenia co najmniej średniego, nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie (§ 12 ust. 1a.).

Kurs na wychowawcę wypoczynku obejmuje 36 godzin, z czego:

 • 26 godzin to wykłady i zajęcia praktyczne,
 • 9 godzin to zajęcia praktyczne,
 • 1 godzina wykładów.

Należy zaznaczyć, że ukończenie kursu na wychowawcę wypoczynku nie dotyczy nauczycieli, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, przodowników turystyki kwalifikowanej, instruktorów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz trenerów i instruktorów sportu (§ 12 ust. 1b.)

Program kursu, który daje uprawnienia do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku obejmuje 9 następujących bloków tematycznych:

 • Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku,
 • Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,
 • Ruch i rekreacja,
 • Turystyka i krajoznawstwo,
 • Zajęcia kulturalno-oświatowe,
 • Zajęcia praktyczno-techniczne,
 • Prace społecznie użyteczne,
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.

Niezbędne do uzyskania uprawnień opiekuna kolonii jest zdanie egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu. Pozytywny wynik upoważnia do otrzymania Zaświadczenia o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku.

Kursy dające uprawnienia mogą być realizowane przez placówki doskonalenia nauczycieli. Za zgoda kuratora oświaty i pod jego nadzorem również przez osoby prawne, instytucje rynku pracy (o których mowa w art. 68a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz osoby fizyczne.

One thought on “Uprawnienia opiekuna kolonii

 1. Joanna

  Czy ukończenie kursu na wychowawcę wypoczynku daje mi uprawnienia do bycia opiekunem/ wychowawcą podczas wycieczek szkolnych? Czy aby być opiekunem podczas wycieczek szkolnych muszę ukończyć inny kurs. Zaznaczam, że nie jestem nauczycielem ani instruktorem sportu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *