Odwołanie rezerwacji przez hotel

Odwołanie rezerwacji

Odwołanie rezerwacji pokoju przez klienta niemal zawsze kończy się utratą zadatku lub poniesieniem innych, dodatkowych kosztów w związku z tego rodzaju anulacją. Rzadziej natomiast to hotel odwołuje wcześniej dokonaną przez klienta rezerwację, nie informując go jednocześnie po tym. Jakie zatem prawa ma klient hotelu wtedy, kiedy hotel anuluje mu rezerwację pokoju bez poinformowania go o tym?

Hotel może odwołać zabukowany przez klienta pobyt wówczas, gdy rozpoczęcie pobytu w oferowanych pokojach jest niemożliwe lub zagrożone, a zaistniałych przy tym okoliczności nie można było przewidzieć przy podpisywaniu umowy bądź dokonywaniu zgłoszenia przez zobowiązującego się klienta. W takiej sytuacji hotel musi bezzwłocznie powiadomić o anulacji rezerwacji pokoju swojego klienta w terminie do maksymalnie 10 dni przed świadczeniem usługi. Wówczas zostanie mu także zwrócona cała uiszczona za pobyt suma.

Jeżeli hotel odwoła zarezerwowany wcześniej pobyt klienta bez winy samego zainteresowanego, to wtedy osoba poszkodowana jest uprawniona do rozwiązania umowy z danym hotelem i do zwrotu wszystkich wpłaconych kwot. Klient ma też prawo do kolejnego zarezerwowania pobytu w danym hotelu wedle własnego wyboru, jeżeli hotel jest w stanie zaoferować mu taki pobyt bez ponoszenia nieproporcjonalnie wysokich kosztów bądź strat.

Zdarza się również tak, że np. z powodu tzw. overbookingu (nadmiaru zarezerwowanych pokoi hotelowych) nie powiadamia się klienta o anulacji, łamiąc tym samym prawa konsumenta. Wtedy poszkodowany klient musi natychmiast zgłosić wszelkie zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług i złożyć w ciągu maksymalnie 30 dni od daty pierwotnej rezerwacji reklamację na piśmie do kierownika hotelu albo do Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Ponadto może on także wstąpić na drogę sądową przeciw hotelowi, domagając się odszkodowania za niedotrzymanie umowy oraz o niepowiadomienie do o anulowaniu rezerwacji. Wówczas można oprzeć się o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia się.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *