Kradzież w hotelu. Jakie masz prawa?

bigstock-Business-Woman-Unpack-Luggage--42782467

Nasi rodacy coraz częściej podróżują i chętniej nocują w hotelach. Podniesienie się poziomu życia polskiego społeczeństwa powoduje wzrost oczekiwań klientów, a także podwyższenie wartości wnoszonego do hotelu przez gości mienia. Stąd wynika poważny problem z wciąż zdarzającymi się kradzieżami w hotelach. Jakie prawa przysługują w takich sytuacjach gościom hotelowym?

Każda osoba utrzymująca zarobkowo hotel bądź inne tego rodzaju obiekty jest odpowiedzialna za własność wnoszoną przez swoich gości na zasadzie ryzyka. Tego rodzaju odpowiedzialność nie może zostać ograniczona przez umowę czy ogłoszenie (np. w formie regulaminu). Właściciel hotelu może jednak odmówić przyjęcia wybranych rzeczy, jeśli zagrażają one bezpieczeństwu lub w przypadku, gdy posiadają one zbyt dużą wielkość bądź wartość w stosunku do wielkości danego hotelu albo jego standardów. Odpowiedzialność właściciela rozciąga się również na rzeczy powierzone jego pracownikom.

Hotel nie ma żadnych obowiązków wobec gościa w przypadku, gdy szkoda wyniknęła z właściwości rzeczy wniesionej bądź na skutek siły wyższej lub kiedy powstała ona wyłącznie z winy poszkodowanego lub towarzyszącej mu osoby. Ponadto posiadacz hotelu nie ponosi również odpowiedzialności, jeżeli wniesione do jego nieruchomości mienie ulegnie utracie wskutek pozostawienia przez danego gościa otwartych drzwi do pokoju albo otwartego bądź uchylonego okna w pokoju, co też umożliwi wtargnięcie złodzieja do zajmowanego przez niego pokoju. Wówczas gość hotelowy ma prawo zmusić właściciela hotelu do poniesienia odpowiedzialności tylko wtedy, gdy udowodni on wadliwość okna czy drzwi. Poszkodowanemu przysługuje zadośćuczynienie do wysokości stokrotnej należności za udostępniony pokój, liczonej za jedną dobę. Należy jednak pamiętać o tym, że odpowiedzialność hotelarza za każdą pozostawioną u niego rzecz nie może przekroczyć pięćdziesięciokrotnej wysokości tej należności. Obowiązek naprawienia szkody nie przysługuje poszkodowanemu gościowi wówczas, kiedy właściciel hotelu przyjął dane mienie na przechowanie albo też gdy szkoda wyniknęła z umyślnej winy bądź rażącego niedbalstwa jego samego lub osoby u niego zatrudnionej.

W razie utraty czy też uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu poszkodowany gość zobowiązany jest do niezwłocznego napisania zawiadomienia o tym prowadzącego hotel, albowiem w innym wypadku jego roszczenia wygasają. Termin przedawnienia roszczeń z powodu kradzieży mienia w hotelu wynosi pół roku.

One thought on “Kradzież w hotelu. Jakie masz prawa?

  1. Andżelika

    Co w przypadku gdy zamaskowani złodzieje wchodzą przez otwarty balkon na trzecim piętrze hotelu. Jest noc goście hotelowi śpią w pokoju a złodzieje sobie spokojnie wynoszą rzeczy? Co z odpowiedzialnością hotelu?

    Ta sytuacja dotknęła mnie osobiście tydzień temu w hotelu we Włoszech.

    Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *