Uprawnienia opiekuna kolonii

Uprawnienia opiekuna kolonii

fot. Nosnibor137/bigstockphoto.com

Uprawnienia opiekuna/wychowawcy kolonii regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Dnia 30 stycznia 2015 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie MEN z dnia 16 stycznia 2015 roku zmieniające powyższe rozporządzenie. W § 12. omawianego aktu prawnego zostały opisane kryteria, jakie musi spełniać wychowawca w placówkach wypoczynku. Zgodnie z jego zapisami osoba taka:

 • musi mieć ukończone 18 lat i posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • jest zobowiązana do odbycia kursu na wychowawcę wypoczynku i zdania egzaminu,
 • nie może być karana.

Warto zaznaczyć, że warunek posiadania wykształcenia co najmniej średniego, nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie (§ 12 ust. 1a.).

Kurs na wychowawcę wypoczynku obejmuje 36 godzin, z czego:

 • 26 godzin to wykłady i zajęcia praktyczne,
 • 9 godzin to zajęcia praktyczne,
 • 1 godzina wykładów.

Należy zaznaczyć, że ukończenie kursu na wychowawcę wypoczynku nie dotyczy nauczycieli, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, przodowników turystyki kwalifikowanej, instruktorów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz trenerów i instruktorów sportu (§ 12 ust. 1b.)

Program kursu, który daje uprawnienia do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku obejmuje 9 następujących bloków tematycznych:

 • Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku,
 • Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,
 • Ruch i rekreacja,
 • Turystyka i krajoznawstwo,
 • Zajęcia kulturalno-oświatowe,
 • Zajęcia praktyczno-techniczne,
 • Prace społecznie użyteczne,
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.

Niezbędne do uzyskania uprawnień opiekuna kolonii jest zdanie egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursu. Pozytywny wynik upoważnia do otrzymania Zaświadczenia o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku.

Kursy dające uprawnienia mogą być realizowane przez placówki doskonalenia nauczycieli. Za zgoda kuratora oświaty i pod jego nadzorem również przez osoby prawne, instytucje rynku pracy (o których mowa w art. 68a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz osoby fizyczne.

One thought on “Uprawnienia opiekuna kolonii

 1. Joanna

  Czy ukończenie kursu na wychowawcę wypoczynku daje mi uprawnienia do bycia opiekunem/ wychowawcą podczas wycieczek szkolnych? Czy aby być opiekunem podczas wycieczek szkolnych muszę ukończyć inny kurs. Zaznaczam, że nie jestem nauczycielem ani instruktorem sportu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.